Mathematics
Butters2
1

Gianna skied three times farther than Xavier. Xavier skied four miles. How far did Gianna ski?

+0
(2) Answers
veeperez

4x3=12 Gianni skied 12 miles

nakiya

4X3= 12, therefor Gianna skied 12 miles.

Add answer