History
martha2416
21

The Great Leap Forward occurred in China during the rule of __________. A. Chiang Kai-shek B. Mao Zedong C. Sun Yat-sen D. Yuan Shih-Kai

+2
(2) Answers
Vic11

B. Mao Zedong is the answer

zaynah

The answer is B, Mao Zedong

Add answer