Fizyka
man1212
11

Proszę o podanie definicji : 1. Co to jest fala? 2. Co to jest fala poprzeczna? + rysunek 3. Co to jest fala podłużna? + rysunek 4. Co to jest długość fali? 5. Co to dyfracja? 6. Co to interferencja fal?  

+1
(1) Odpowiedź
Mythalipax

ad.1  Dowolny punkt ośrodka sprężystego wprawiony w ruch drgający przekazuję energię otaczającym go punktom pobudzając je do drgań. Proces rozchodzenia się drgań nazywamy falą.  ad.2 Fala poprzeczna: drgania cząsteczek są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Fale te mogą rozchodzić sie w ciałach stałych i na powierzchniach cieczy. ad. 3 Fala podłużna: kierunek drgań cząsteczek jest zgodny zkierunkiem rozchodzenia się fali. Mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach ad.4 długość fali- najmniejsza odległość między cząsteczkami ośrodka objętego zaburzeniem falowym, których fazy drgań są takie same ( odległość między dwoma kolejnymi powierzchniami falowymi np grzbietami lub dolniami) ad.5 Fala płaska przechodząć przez przeszkody (szczeliny) zmienia kierunek biegu oraz kształt czoła. Zjawisko to nazywamy dyfrakcją czyli ugięciem fali ad. 6 Zjawisko nakładania się fal nazywamy superpozycją fal, zaś superpozycję fal spójnych nazywamy interferencją. Maksymalne wzmocnienie fali zachodzi w miejscu spotkania się fal o fazach zgodnych np. dwóch dolin lub dwóch  grzbietów. Całkowite wygaszenie następuje w miejscu spotkania się fal o fazach przeciwnych. Warunek wzmocnienia: Różnica dróg przebytych przez falę do danego punktu jest równa całkowitej wiellokrotności długości fali Warunek wygaszenia: Różnica dróg przebytycg przez falę do danego punktu jest nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali 

Dodaj swoją odpowiedź