Chemia
Derciucha
3

zastosowanie metali

+0
(3) Odpowiedź
dawcio2196

Metale i niemetale są najczęściej wykorzystywane nie w postaci czystej, lecz jako związki chemiczne i stopy! Metale dobrze przewodzą ciepło i elektrycznośc !

Edion

Materiały wybuchowe: Piorunian srebra, AgONC - stosowany jest jako bardzo czuły materiał wybuchowy. UŜywany głównie do wyrobu tzw. strzelających "diabełków" oraz niektórych kapiszonów. Otrzymuje się go w kontrolowanej reakcji stęŜonego kwasu azotowego, metalicznego srebra i alkoholu etylowego. Aluminium - przemysł lotniczy i samochodowy - do budowy aparatury w przemyśle chemicznym i spoŜywczym - do wyrobu przewodów elektrycznych i części maszyn - w budownictwie - do wyrobu naczyń kuchennych - w metalizowaniu odzieŜy ochronnej (np: hutników) - do aluminiowania metali (tworzy z nim mocny, wytrzymały stop i tworzy się teŜ warstewka Al2O3) i in. Cyna - cynowanie blach ołowianych - cynowanie naczyń kuchennych - do produkcji lutowi miękkich, stopów łoŜyskowych - powlekanie blachy Ŝelaznej stosowanej do wyrobu puszek konserwowych Ołów: Z ołowiu wyrabia się rury do kwasów: siarkowego, siarkawego, fosforowego oraz rury kanalizacyjne. Ołowiem wykłada się komory, wieŜe i wanny do produkcji kwasu siarkowego, celulozy i wapna bielącego. Ekrany ołowiane zabezpieczające przed promieniowaniem gamma i rentgenowskim są stosowane w lecznictwie i laboratoriach naukowych. Z ołowiu wykonuje się pojemniki do przechowywania i transportu nuklidów promieniotwórczych. Ponadto ołów stosuje się do wyrobu płyt akumulatorowych, pokrywania kabli elektrycznych, wytwarzania stopu uŜywanego w drukarstwie, do wyrobu rdzeni pocisków karabinowych, szkła ołowiowego i róŜnych związków ołowiu. Złoto wykorzystuje się w jubilerstwie i do produkcji monet. Metalu tego uŜywa się takŜe do barwienia szkła. Znalazło zastosowanie równieŜ w elektronice i medycynie. Jego promieniotwórcze izotopy stosowane są jako znaczniki.

Pierniczekkk

Metale dobrze przewodzą ciepło i elektryczność, niektóre z nich, jak np. Ag (srebro) wykorzystywany jest do produkcji biżuterii i luster, ale także w fotografii czy medycynie. Cu(miedź)- w budownictwie, szczególnie do pokrywania dachów oraz wyrobu elementów wykończeniowych, jak rynny czy parapety. Fe(żelazo)- przede wszystkim jako składnik stali. Związki żelaza znajdują zastosowanie do produkcji farb, przemysł samochodowy, w budownictwie, w produkcji broni. Pb(ołów)- do produkcji: płyt akumulatorowych, baterii, kabli, rur, amunicji, farb, w przemyśle drukarskim. Hg- do produkcji farb okrętowych, w medycynie i przemyśle farmaceutycznym, do wykonywania plomb dentystycznych, przy produkcji świetlówek mineralnych. Sn(cyna)- używa się do powlekania blachy żelaznej stosowanej do wyrobu puszek konserwowych. Stopy cyny z ołowiem używane są jako stopy czcionkowe i luty. Do wyrobu sprężyn, łożysk.

Dodaj swoją odpowiedź