Matematică
dianabrinza
14

1. In triunghiul ABC se cunosc m(A)=90 grade,AB=6 cm si BC=3 cm.Aflati sinus de C 2.In triunghiul ABC se cunosc AB=10 cm,AC=10 radical din 3 cm si m(B)=60 grade.Calculati lungimea laturii [BC] si precizati natura triunghiului ABC. 3.In triunghiul dreptunghic ABC,cu m(BAC)= 90 grade,se considera inaltimea AD, D apartine (BC).Se cunosc BC=16cm si CD=4cm.Calculati aria triunghiului ABC,lungimea medianei in B a triunghiului ABC si determinati lungimea bisectoarei C a triunghiului ABC. 4.In triunghiul ABC se cunosc m(A)=90 grade,AB= 5 cm si BC=13 cm.Aflati tg B 5.In triunghiul ABC cu m(A)=90 grade,AB= 40 cm,se considera inaltimea AD_|_ BC, D apartine (BC),astfel incat CD supra AD= 3 supra 4.Calculati aria triunghiului ABC si determinati sinus de B. 6.ABCD este un trapez isoscel cu AB||CD, AD=CD=12cm si AB=24cm.Fie {E}=AD intersectat pe BC. Aflati lungimea liniei mijlocii a trapezului,m(BAE) si aria triunghiului ABE.

+1
(1) Răspunsuri
darius82

.....................................

Adaugă răspuns