Limba română
eduardiulian20
2

Despartiti in propozitii fraza urmatoare: "La temelia sentimentelor noastre, acolo unde bataia inimii ia nastere din ea insasi si unde vremea incepe a se naste, acolo la radacina arborelui genealogic al sentimentului tarii, fapturile nemuritoare stau oricand vitejeste de veghe."

+0
(2) Răspunsuri
replenciuc

" La te-me-li-a sen-ti-men-te-lor noas-tre , a-co-lo un-de ba-ta-ia i-ni-mii i-a nas-te-re din ea in-sasi si un-de vre-mea- in-ce-pe a se nas-te, a-co-lo la ra-da-ci-na ar-bo-re-lui ge-ne-a-lo-gic al sen-ti-men-tu-lui ta-rii , fap-tu-ti-le ne-mu-ri-toa-re stau ori-cand vi-te-jes-te in ve-ghe... "

carinastanzel

La temelia sentimentelor noastre acolo unde bataia inimii/ ia nastere din ea insasi /si unde vremea incepe/ a se naste acolo/ la radacina arborelui genealogic al sentimentului tarii fapturile nemuritoare/ stau oricand vitejeste de veghe''/

Adaugă răspuns